ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

 De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Norden Travel Services AB (Org.nummer: 556745-8475) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Norden Travel Services AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 [EU 2015/2302]

 

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören..

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

 1.1.3 Huvudresenären skall säkerställa att korrekta kontaktuppgifter uppges. Detta är av yttersta vikt så att Huvudresenären kan nås av utskick av bokningsbekräftelse och biljett samt viktiga meddelanden som till exempel ändring av avgångstider Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3.1  Endast de tjänster som anges på bokningsbekräftelse/resebevis/biljett ingår i paketet. Om någon tjänst har bokats i samband med resan men inte finns på resebeviset, ska den betraktas som tjänster som inte ingår i paketet. Det kan t.ex. vara anslutande flyg till huvudflyget i paketet.

 1.1.4 Barn och ungdom under 16 år får inte resa utan vuxet sällskap på charterflyg

1.1.5 Barn under 10 år får inte resa ensamma på reguljärflyg. Barn som fyllt 10 år men inte 15 och som reser ensamma behöver en särskild bekräftelse från reguljärflygbolaget. Resenär som inte fyllt 18 år på avresedagen och reser utan målsman måste uppge sin ålder vid bokningstillfället. För dessa resenärer krävs skriftligt intyg från vårdnadshavare som godkänner resa. Bokningar som görs av minderårig är målsmans ansvar. Vanliga om- och avbokningsregler gäller.

 1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.5.1 Vid utskick av bokningsbekräftelse och/eller biljett i pappersform tillkommer en administrationsavgift. Ingen avgift tillkommer om resenären själv ombesörjer utskrift. I samband med bokning skickas bokningsbekräftelse och/eller biljett till den e-mailadress som angivits vid bokningstillfället. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas.

 1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter. 2

1.7.1 Ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare gjord bokning och en påföljande nybokning.

 1.8 Resenärer som av någon anledning inte infinner sig i tid för flygets avgång och/eller helt eller delvis avviker och inte utnyttjar bokad resa förlorar rätten till hela paketresan och allt som där ingår. Någon återbetalning, helt eller delvis, av resans pris sker ej.

 

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.1.1

Vissa flyg är reserverade under flygbolagens villkor, dess auktoriserade ombuds, eller charterbolagens. En del priser är specialpriser och flygbolagen kräver omedelbar betalning. De  priserna är ofta inte återbetalningsbara. I sådana fall måste du se till att du har en slutgiltig bekräftelse för de andra delarna i din resa såsom golf och/eller hotell innan du bokar din flygbiljett. Flygbiljetter tillhandahålls direkt av flygbolaget, dess auktoriserade ombud eller charterbolagen.

Då Golfeen tillhandahåller olika typer av resor finns finns också variationer av anmälningsavgiften. Vanligen ska denna vara researrangören tillhanda 7 dagar efter bokningstillfället men snabbare betaling kan förekomma.
Ex på anmälningsavgift är:  flygbiljettens totala kostnad , 300 SEK per person för hotell bokningar och 10 % av greenfee (golf). Anmälningsavgiften skall vara Golfeen tillhanda samtidigt som man bokar resan. Slutbetalning för hotell skall vara Golfeen tillhanda senast 14 dagar före avresa, om inte annat särskilt angivits. Slutbetalning för greenfee(golf) skall vara Golfeen tillhanda senast 21 dagar under låg säsong ( 1 november - 12 feb och 1 maj -31 August) och 45 dagar under hög säsong ( 13 feb - 30 april och 1 sep - 31 oktober). Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Har inte full betalning skett senast 14 respektive 21 och 45 dagar före avresedagen äger Golfeen rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt paketreselagen (3.1-3.1.4). Alla priser gäller per person. Så fort en (del-)inbetalning skett är avtalet bindande för samtliga resenärer på samma bokning. Det är resenärens skyldighet att kontrollera att alla uppgifter på bokningsbekräftelsen/biljetten är korrekta. Detta gäller även i de fall då biljett inte har skickats ut.

I de fall Ångerrätt tecknas skall de tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas i samband med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara. Inbetalt ångerrätt kan ej tas bort eller läggas till efter inbetald handpenning och inte efter att handpenningen är betald.  Ångerrätt ska framgå på biljetten och kvitto på betalningen ska kunna uppvisas.

Vi råder alla resenärer att teckna Ångerrätt som kostar 250 SEK för det lilla avtalet och 500 SEK för det stora avtalet. Detta skydd gör att om du  inte vill genomföra en bokad resa inte behöver ange någon orsak till ditt beslut.

Lilla Avtalet innebär att du skjuter upp resandet med Golfeen till ett eller flera senare tillfällen, och att du har beloppet du betalade för resan tillgodo i sin helhet.

Stora Avtalet innebär att du får beloppet du betalade för resan tillbaka till ditt konto. Ångerätt har en självrisk på 450 SEK och avbokning måste ske via customersupport@golfeen.com eller via telefon 08 410 66 509

 

Ångerrätten måste användas visst antal dagar före bokat avresedatum.

Turkiet :     11 dagar
Portugal    21 dagar
Spanien     21 dagar
USA            31 dagar

Avtalet gäller per person och för de bokningar och betalningar, som gjorts hos Golfeen. Har du exempelvis hyrt bil på egen hand, så gäller inte ångerrätten
Ångerrätten gäller inte heller för transporter, som du beställt och betalat hos annan operatör för att ansluta till resan bokad med Golfeen. Om  resenär avbeställer och detta innebär kostnadsökning på den resterande resan för övriga resenärer så dras detta från returbeloppet.

Särskilda regler gäller för gruppbokningar.

 

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.4.2 Påminnelse skickas inte ut vid utebliven betalning.

 

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

 3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 75 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.1.5 Om resenären ej infinner på för avresan angiven tid och plats utan att avbeställning skett eller ej kan inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att resenären saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera, äger  Golfeen rätt att tillgodoräkna sig resans totala pris.

Ångerrätt återbetalas ej vid avbokning oavsett skäl.

 3.2 Resenär som tecknat ångerrätt har rätt att avbeställa resan utan att behöva någon anledning:

 3.3 Avbeställningen ska göras enligt följande: Kontakta Golfeen på  customersupport@golfeen.com

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har att tillgodoräka sig enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen förutsatt att all nödvändig dokumentation tillhandahållits av resenären.

 3.4.1 Eventuell återbetalning sker till den som angetts som huvudresenär i bokningen. I de fall betalningen har skett med kredit- eller betalkort sker återbetalning till det kort som resan betalts med.

 3.5 Tilläggsarrangemang som t.ex. utflykter, hyrbil, evenemangsbiljetter eller dylikt avbokas och återbetalas enligt de särskilda regler som meddelats vid bokningstillfället. Observera de särskilda regler som gäller för golfspel: Avbeställning av bokade starttider ska göras 45 dagar innan avresa. Avbokning mindre än 45 dagar före avresa, debiteras med 100 % av starttidernas pris.

3.6 Särskilda avbokningsregler gäller för gruppresor.

 

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 4.1.1 Om resenären vill ändra avresetid, avreseort eller resans längd räknas detta som en avbokning. För övriga ändringar debiteras en ändringsavgift på 500 SEK per person. Vid avbokning gäller reglerna i resevillkor för paketresor .

 

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

 5.1.1 Ett sådant villkor kan vara t.ex.att en samarbetspartner eller underleverantör som anlitas av Gofeen enligt gällande regler skall acceptera byte av resenär.

 5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas. 3

5.2.1 I det fall överlåtelse av avtal och följande resa görs, debiteras resenären en expeditionsavgift, förutom eventuella kostnader som tas ut av arrangörens underleverantörer, om SEK 500 per överlåtelse och person  fram till 7 dagar före avresa. Miindre än 7 dagar före avresa kostar 1000 SEK. Dock notera att är det samma dag som avresa kan vi inte garantera att ändringen går att genomföra.  Paketresor och flygresor med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta tillåts av flygbolaget. För sådan överlåtelse gäller respektive flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift. Överlåtelse skall alltid ske via huvudresenären

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

 6.1.3 Förbehåll och ändringar

Arrangören förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr och hemsida innan avtal träffas med resenären. Arrangören förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkor för resan. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i "Lag om paketresor" § 11 och § 12.

Ur Lag om paketresor:

”§11 Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset ska fastställas. Priset får höjas endast på grund av 1. Ändringar i transportkostnader. 2. Ändring i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan. 3. Ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtallsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till resenärens nackdel.

§12 Resenären får frånträda avtalet om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet, om avtalsvillkoren ändras enligt § 11 och ändringen är väsentligt till hans nackdel.”

 6.1.4 Om arrangören avser att ändra avtalsvillkoren eller bryta avtalet skall arrangören underrätta resenären snarast och samtidigt upplysa om dennes rätt att frånträda avtalet enligt 6.1.2.

 6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 4

 

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.3.2 Om de avgångstider som preciserats för utresan eller hemresan avviker från de preliminära avgångstiderna angivna på bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar har resenären rätt att frånträda avtalet. Detta gäller inte tillkomna mellanlandningar som orsakar en avvikelse i flygprogrammet med mindre än åtta timmar I övrigt gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa.

Om resenären önskar utnyttja sin rätt att frånträda avtalet enligt föregående stycke skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom 4 dagar från det att resenären fått information om avgångstiderna. Tiderna för avresa och hemresa kan komma att ändras flera gånger före avresan. Förändring av det preliminära flygprogrammet berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation 

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

 

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 5

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

 Minimiantal

Golfeen har med stöd av punkt 6.6 rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om inte någon av punkterna a) – d) av nedan angivna minimiantal är uppfyllda. Resenären skall skriftligen informeras senast 14 dagar före avresan.

a) Om minimiantal passagerare ej uppnått för angiven flygplanstyp. Flygplanstyp: Airbus 319 med minimiantal 130, Airbus 320 med minimiantal 150, Airbus 321 med minimiantal 200, B737-400 med minimiantal 153, B737-700 med minimiantal 148, B737-800 med minimiantal 170, B757-200 med minimiantal 200, B737-900 med minimiantal 190. Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.

 b) Om ej minst 50 resenärer ej uppnåtts till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

 c) Om ej minst 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.

d) Om ej minst 20 resenärer för varje rundtur.

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor har arrangören rätt att även ställa in andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att resenären meddelas så snart som möjligt och inte senare än vad som angetts ovan.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.2.5 I de fall där golfbanan väsentligt försämras eller tvingas stänga på grund av väderförhållande så som regn, storm, torka, snö, frost, åska eller annan orsak, utgår ersättning  endast från klubben direkt till gästen oftast i en form av rain-check.  Golfeen ersätter  endast om ersättning från respektive golfklubb erhålles.

7.2.6 Vid förseningar eller förlorat/försenat/skadat bagage ersätts resenären direkt från respektive transportbolag utifrån de regler som gäller för respektive transportbolag. Golfeen ersätter inte förlorad golfdag, hotell, hyrbil eller ej nyttjad del av hel- eller halvpension om inte Golfeen i sin tur blir ersatt. Golfeen rekommenderar att resenären kontrollerar hemförsäkringens reseskydd och ev. tecknar en tilläggsförsäkring.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. 

8.1.1 Eventuella klagomål på resan skall omgående framföras under vistelsen till Golfeens personal /representanter för att arrangören skall kunna åtgärda orsakerna till missnöjet omedelbart och på plats. Reklamation skall ske senast två månader efter hemkomst till: Golfeens Kundservice, Liljeholmsvägen 16 C, 117 61 Stockholm eller mail till:  Customersupport@golfeen.com  Vi reserverar oss för att handläggningen kan ta viss tid dock max 8 veckor.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.2.2 Att underlåta att följa anvisningar eller föreskrifter lämnade av arrangören kan utgöra vårdslöshet enligt § 9.2.1

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.4 Resenären ansvarar och ombesörjer själv för det skydd som anses erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

9.4.2 Resenärer som avviker från arrangemanget enligt punkt 9.4 äger ej rätt till återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats.

 

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. O m parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

11. HOTELL/EJ UTNYTTJAD BÄDD

Endast resenär som angivits på bokningsbekräftelsen/biljetten får inkvarteras i rummet/lägenheten. Resenärer som har en eller flera tomma sängar i rummet/lägenheten äger ej rätt att där inkvartera annan person.

12. ENDAST FLYG

12.1 Vid köp av endast flygstol avbokas hemresan om inte utresan utnyttjas/används. Det är ej möjligt att använda endast hemresan som enkelresa.

 12.2 Resenärer som köpt endast flygstol har själva ansvaret för att kontakta  Golfeen  på resmålet för kontroll av flygtider för hemresa 24 timmar före utsatt avresetid. Resenärer är även skyldiga att vara kontaktbara på det mobil-telefonnummer som angivits i bokningen då ändringar kan komma att meddelas via textmeddelande/sms.

13. BAGAGE

Det är inte tillåtet att i incheckat bagage ha värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter med mera. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att medföra farligt gods ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är till exempel alla typer av vapen, komprimerade gaser, frätande och brännbara substanser, målarfärg, fyrverkerier och andra explosiva saker eller ämnen samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Det är inte heller tillåtet att ta med djur ombord. Mer utförlig information finns under “Viktigt att veta”

Skadat eller förlorat  bagage ersätts resenären direkt från respektive transportbolag utifrån de regler som gäller för respektive transportbolag. För golfbagar rekommenderas extra försäkring.

Kontakta oss
Meddelande

{{message}}

Förfrågan

{{inquiryWizard.Answers[inquiryWizard.Step].Question}}

  • {{option.Text}}
    • {{childOption.Text}}

±3 ±7 ±14