ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR 

För paketresa gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av paketets speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av paketets speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för kunden.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

Med ”paket” och ”paketresa” avses i dessa villkor sådan ”paketresa” som avses i paketreselagen (2018:1217) och som uppstår genom en kombination av minst två olika typer av resetjänster som avser samma paket, tex flyg, hotell, bil, tåg och aktiviteter. Vid bokning av endast en resetjänst gäller inte dessa Allmänna och särskilda villkor för paket. I dessa villkor benämns kund i det följande för ”resenär” eller ”kund”.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302 . Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Norden Travel Services AB (Org.nummer: 556745-8475) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Norden Travel Services AB, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302 [EU 2015/2302]

1 AVTALET

I avtalet ingår information om det aktuella researrangemanget inklusive hotellbeskrivningen, ”viktigt att veta” som finns på www.golfeen.se , den bokningsbekräftelse som resenären får från Golfeen samt övrig information som bifogas till bokningsbekräftelsen. 

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor

1.1.1 Avtalet ingås och blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning (bokningsbekräftelse) och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Anmälningsavgift kan även vara att anse som en delsumma av en slutlikvid. Så fort en delbetalning skett är avtalet bindande för samtliga resenärer på samma bokning.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. 

1.2.1 Huvudresenären skall säkerställa att korrekta kontaktuppgifter uppges. Detta är av yttersta vikt så att Huvudresenären kan nås av utskick av bokningsbekräftelse och biljett samt viktiga meddelanden som till exempel ändring av avgångstider och starttider. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. 

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 För beställning av charterpaket krävs ett skriftligt godkännande av vårdnadshavare om resenär är under 18 år. Du finner formuläret för underårig under egen flik på hemsidan och det heter målsmansintyg. https://www.nordcotours.se/Content/Site/NOC/M%c3%a5lsmansintyg.pdf

1.3.2 Barn och ungdom under 16 år får inte resa utan vuxet sällskap på charterflyg.Barn under 10 år får inte resa ensamma på reguljärflyg. Barn som fyllt 10 år men inte 15 och som reser ensamma behöver en särskild bekräftelse från reguljärflygbolaget. Bokningar som görs av minderårig är målsmans ansvar. Vanliga om- och avbokningsregler gäller. 

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.4.1 Om de avgångstider som preciserats för utresan eller hemresan avviker från de preliminära avgångstiderna angivna på bokningsbekräftelsen med mer än 8 timmar har resenären rätt att frånträda avtalet. I övrigt gäller de allmänna resevillkoren avseende arrangörens ändringar före avresa. Om resenären önskar utnyttja sin rätt att frånträda avtalet enligt föregående stycke skall meddelande om detta lämnas till arrangören inom 3 dagar från det att resenären fått information om avgångstiderna. Tiderna för avresa och hemresa kan komma att ändras flera gånger före avresan.

1.4.1 För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel och är utanför arrangörens kontroll. För långsemester gäller särskilda villkor. 

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.5.1. Allmän information om pass och visum lämnas på www.golfeen.se under egen flik; viktigt att veta. 

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet. 

1.6.1. Resenären ansvarar själv för att inhämta anvisningar om hälsobestämmelser som är relevant för paketresan och om särskilda behov som anknyter till det egna hälsotillståndet. Resenären ansvarar även för att ta reda på vilka regler som gäller på resmålet som relaterar till det personliga behovet. Resenären skall också respektera och följa de lagar och regler som gäller i de länder som besöks. Mer information finner du exempelvis på www.1177.se och UDs reseinformation. 

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris. 

1.7.1 Endast de tjänster som anges på bokningsbekräftelse/resebevis/biljett ingår i paketet. Om någon tjänst har bokats i samband med resan men inte finns på resebeviset, ska den betraktas som tjänster som inte ingår i paketet. Det kan t.ex. vara anslutande flyg till huvudflyget i paketet.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören. 

1.8.1 Önskemål garanteras inte. 

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären. 

1.9.1 Resenären måste själv ombesörja att skriva ut färdhandlingarna då det endast skickas via mail. I samband med bokning skickas bokningsbekräftelse och/eller biljett till den e-mailadress som angivits vid bokningstillfället. Biljetten finns finns även under huvudbokarens bokningskonto som man kommer åt genom att logga in på www.golfeen.se under login och med hjälp av huvudbokarens e-post adress. Biljetten är personlig och kan ej överlåtas. 

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.10.1 Arrangören skickar viktiga meddelanden till huvudresenären genom e-post eller SMS. Huvudresenären ansvarar för att de kontaktuppgifter som huvudresenären lämnat till arrangören är korrekta. 

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 Golfeen förbehåller sig rätten att ställa in resan utan utgivande av skadestånd om något av följande deltagar antal inte är uppfyllda.

-Om mindre än 95 % av platserna på den aktuella flygningen är bokade senast 20 dagar innan avresa.
-om mindre än 15 % av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa.
- om mindre än 40 % av charterresorna till samma destination är bokade senast 3 månader innan avresa. Resenären meddelas snarast skriftligen om en resa ställts in. 

1.11.2 Om en resa som Golfeen enligt paragraf 1.11.1 har rätt att ställa in,ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att ställa in även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 20 dagar före avresan.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 Det finns länder, biljetter och flygavtal som omöjliggör nyttjandet av biljetter i avvikande turordning varför det är nödvändigt att sådant nyttjande aldrig tas för givet utan alltid säkerställs med arrangören i synnerhet utanför EU. 

1.12.2 Resenärer som av någon anledning inte infinner sig i tid för flygets avgång och/eller helt eller delvis avviker och inte utnyttjar bokad resa förlorar rätten till hela paketresan och allt som där ingår. Någon återbetalning, helt eller delvis, av resans pris sker ej. 

1.12.3 Endast flyg eller så kallad flygstol faller inte under paketreselagen utan är endast en flygtransport. Betalningskrav och avbokningsregler följer i övrigt nedan avtal. 

-Betalning kan ske omedelbart utan möjlighet till avbokning.
-En ombokning är att betrakta som en avbokning av ett tidigare ingånget avtal.
-Respektive flygbolags allmänna regler och villkor ingår och är en del av avtalet. Reglerna finns på respektive flygbolags egen hemsida.
-En genomförd bokning med charterflyg bekräftas per mail med bokningsbekräftelse till huvudresenär.
-En genomförd bokning med reguljärflyg bekräftas direkt vid beställning av resan och en bokningsbekräftelse sänds per mail till huvudresenär.
-Resebeviset måste skrivas ut med information om resan och dessa dokument är nödvändiga för resans genomförande. Ovan biljetteringsprocedur gäller förutsatt att inte annat anges i din bokningsbekräftelse och resebevis.

2 PRIS OCH BETALNING

2.1. Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.1 Obligatoriska tillägg, skatter och avgifter avser inte eventuella lokala tillägg, skatter och avgifter som har beslutats av lokala myndigheter och tas ut på destinationen. Sådana lokala tillägg, skatter och avgifter informeras kunden om vid bokningstillfället eller senast innan avresa, eller att transport inte ingår i paketet, senast innan ankomst.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.  

2.2.1 En anmälningsavgift skall vara Golfeen tillhanda inom en timme efter bokningstillfället om bokningen sker online via hemsidan. Sker bokningen via Golfeens personal och via mailkontakt ska anmälningsavgiften vara betald inom 72 timmar efter bokningstillfället. Om inte annat särskilt angivits ska slutbetalningen av inbokad resa vara researrangören tillhanda senast 21 dagar före avresa. I de fall avresan för bokad resa är inom 21 dagar skall hela resans pris betalas vid bokningstillfället. Betalning skall vid anmodan kunna styrkas. Då avtalet är bindande när anmälningsavgiften är betald är det viktigt att samtliga resenärer kontrollerar att alla uppgifter i bokningen är korrekta. Har inte betalningen skett enligt ovan nämnda villkor har Golfeen rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt § 3.21- 3.25. Golfeen rätten att avboka resan.

2.2.2 Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning för vissa sorters paket och information ges i sådant fall innan avtal ingås. Informationen kan finnas på hemsidan eller skriftligt via mail eller fås muntligt när bokningen sker via telefon. 

2.2.3 Betalningsvillkoren kan skilja sig åt mellan paketresor med charter- eller reguljärflyg och/eller biljettyp. Vid bokning av reguljära paketresor och bokning av endast flyg gäller flygbolagets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning och tidpunkten för slutbetalning kan komma att ändras av flygbolaget med kort varsel.

2.2.4 Vid bokning hotellvistelse som en del av en reguljär paketresa gäller hotellets villkor för betalningstidpunkt. Slutbetalning kan komma att krävas direkt vid bokning. 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 

2.3.1 Golfeens anmälningsavgift varierer mellan 2.500 sek -5000 sek beroende på resans innehåll och om resan sker med charterflyg eller med reguljärflyg. Anmälningsavgiften skall vara Golfeen tillhanda inom en timme efter bokningstillfället om bokningen sker online via hemsidan. Sker bokningen via Golfeens personal och via mailkontakt ska anmälningsavgiften vara betald inom 72 timmar efter bokningstillfället

Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totalpris.
För gruppresor gäller särskilda villkor. Se paragraf 15.

2.3.2 Resterande belopp skall vara arrangören tillhanda senast 21 dagar före avresa om inte annat avtalats vid bokningstillfället. Alla tillägg och ändringar som tex namnändring, tillägg av transfer ska betalas omedelbart.

2.4 Om kunden inte betalar paketets pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1. Har inte full betalning skett senast 21 dagar före avresedagen har Golfeen rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt allmänna villkor (3.2–3.2.11).

2.4.2 Påminnelse kan inte garanteras vid utebliven betalning.

2.4.3 Fullgjord betalning skall kunna styrkas av kunden

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resan pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för flera personer än en har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift. 

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma. 

2.6.1 I de fall Ångerrätt tecknas skall de tecknas samtidigt som resan bokas och börjar gälla i samma stund de betalas i samband med anmälningsavgiften. Dessa är ej avboknings- eller återbetalningsbara. Inbetalt ångerrätt kan ej tas bort eller läggas till efter inbetald anmälningsavgiften alt full betalning. Ångerrätt ska framgå på biljetten och kvitto på betalningen ska kunna uppvisas. 

Vi råder alla resenärer att teckna Ångerrätt som kostar 350 SEK för det lilla avtalet och 700 SEK för det stora avtalet. Detta skydd gör att om du inte vill genomföra en bokad resa inte behöver ange någon orsak till ditt beslut.

-Lilla Avtalet innebär att du skjuter upp resandet med Golfeen till ett eller flera senare tillfällen, och att du har beloppet du betalade för resan tillgodo i sin helhet.
-Stora Avtalet innebär att du får beloppet du betalade för resan tillbaka till ditt konto. Ångerätt har en självrisk på 450 SEK och avbokning måste ske via customersupport@golfeen.com eller via telefon 08 410 66 509 

Ångerrätten måste användas visst antal dagar före bokat avresedatum.
Turkiet : 11 dagar
Portugal 21 dagar
Spanien 21 dagar
USA 31 dagar 

Avtalet gäller per person och för de bokningar och betalningar, som gjorts hos Golfeen. Har du exempelvis hyrt bil på egen hand, så gäller inte ångerrätten

Ångerrätten gäller inte heller för transporter, som du beställt och betalat hos annan operatör för att ansluta till resan bokad med Golfeen. Om resenär avbeställer och detta innebär kostnadsökning på den resterande resan för övriga resenärer så dras detta från returbeloppet.

Särskilda regler gäller för gruppbokningar.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Ombokning är att betrakta som en avbokning av tidigare gjord bokning och en påföljande nybokning med gällande pris. Exempel på ombokning är ändrad avreseort, avresedag, reslängd, hotellbyte eller ändring av antal personer. Ombokningsavgifts tas ut enligt paragraf 3.2 

3.1.2 Att korregera en felstavningen av namnet på biljetten mer än 1 bokstav för paketresa med charterflyg kostar en avgift på 300:- per person. Gäller förändringen paketresa med reguljärflyg är serviceavgiften 500:- per person samt kostnad som respektive flygbolag fastställer, förutsatt att flygbolaget godkänner förändringen.

3.1.3 Har inbokningen skett av ett företag utanför arrangören Golfeen krävs det att också avbokningen sker till ett och samma företag vilket framgår i bokningsdialogen och eller bokningsbekräftelsen.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings¬avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.
3.2.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 
3.2.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 75 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 
3.2.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris. 

3.2.5 Avbeställning av bokade starttider ska göras 45 dagar innan avresa. Avbokning mindre än 45 dagar före avresa, debiteras med 100 % av starttidernas pris. 

3.2.6 Om resenären ej infinner på för avresan angiven tid och plats utan att avbeställning skett

eller ej kan inte deltaga i eller fullfölja resan på grund av att resenären saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga viseringar med mera, äger Golfeen rätt att tillgodoräkna sig resans totala pris.

Ångerrätt återbetalas ej vid avbokning oavsett skäl.

3.2.7 För avbeställning av gruppresor gäller särskilda villkor. Se paragraf 15

3.2.8 Avbeställning skall ske omgående av huvudresenären till arrangören via mail till customersupport@golfeen.com. Uppgifter som krävs för att avbokningen skall genomföras är resenärens: bokningsnummer, namn, avresedatum, resmål. 

3.2.9 Endast resenär som tecknat Ångerrätt har rätt att avbeställa enligt reglerna för ångerrätt se paragraf 2.6.1 i alla andra fall gäller paragraf 3.2.1-3.2.4 

3.2.10 Efter avbeställning skall belopp som resenären har att tillgodoräka sig enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen förutsatt att all nödvändig dokumentation tillhandahållits av resenären.

3.2.11 Eventuell återbetalning sker till den som angetts som huvudresenär i bokningen. I de fall betalningen har skett med kredit- eller betalkort sker återbetalning till det kort som resan betalts med.

3.2.12 Tilläggsarrangemang som t.ex. utflykter, hyrbil, evenemangsbiljetter eller dylikt avbokas och återbetalas enligt de särskilda regler som meddelats vid bokningstillfället. Observera de särskilda regler som gäller för starttider: Avbeställning av bokade starttider ska göras 45 dagar innan avresa. Avbokning mindre än 45 dagar före avresa, debiteras med 100 % av starttidernas pris.

3.2.13 Avbeställning av reguljära resor 

Vid avbeställning av paketresor och flygresor med reguljärt flyg ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningsavgift. Därutöver gäller flygbolagets villkor för avbeställning och återbetalning. Sådana resor är ofta inte återbetalningsbara. Vissa rundturer och andra arrangemang kan medge återbetalning. Skatter och avgifter återbetalas aldrig. 

3.2.14 Vid avbeställning av hotell som en del av en reguljär paketresa gäller hotellets villkor för avbeställning och återbetalning.

RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid. 

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 I det fall överlåtelse av avtal och följande resa görs, debiteras resenären en expeditionsavgift, förutom eventuella kostnader som tas ut av arrangörens underleverantörer, om SEK 500 per överlåtelse och person fram till 7 dagar före avresa. Mindre än 7 dagar före avresa kostar 1000 SEK. Dock notera att är det samma dag som avresa kan vi inte garantera att ändringen går att genomföra. Paketresor och flygresor med reguljärt flyg kan endast överlåtas om detta tillåts av flygbolaget. För sådan överlåtelse gäller respektive flygbolags villkor inklusive villkor gällande överlåtelseavgift. Överlåtelse skall alltid ske via huvudbokaren.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon eller e-post och alltid till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifterna korrekta.

5.1.2 Golfeen förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog/broschyr, hemsida och andra lämnade uppgifter Golfeen förbehåller sig också rätten att sedan avtal ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa i enlighet med 5.1. Golfeen reserverar sig för eventuella tryck- och korrekturfel.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser.

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6 ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.1.1 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnits.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet

6.2.5 I de fall där golfbanan väsentligt försämras eller tvingas stänga på grund av väderförhållande så som regn, storm, torka, snö, frost, åska eller annan orsak, utgår ersättning endast från golfklubben direkt till resenären oftast i form av en rain-check. Golfeen ersätter endast om ersättning från respektive golfklubb erhålles. .

6.2.6 Vid förseningar eller förlorat/försenat/skadat bagage ersätts resenären direkt från respektive transportbolag utifrån de regler som gäller för respektive transportbolag. Golfeen ersätter inte förlorad golfdag, hotell, hyrbil eller ej nyttjad del av hel- eller halvpension om inte Golfeen i sin tur blir ersatt. Golfeen rekommenderar att resenären kontrollerar hemförsäkringens reseskydd och ev. tecknar en tilläggsförsäkring. 

7 OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast:

  • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.4.1 Minimiantal, Golfeen har med stöd av punkt 7.4 rätt att utan utgivande av skadestånd ställa in resan om inte någon av punkterna a) – d) av nedan angivna minimiantal är uppfyllda 
a) Om minimiantal passagerare ej uppnått för angiven flygplanstyp. Flygplanstyp: a) Flygplanstyp med minimiantal: B737-300: 133,B737-400: 153, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 170, B737-900: 180, B747: 405, B757: 200, B767-300: 170, B787-8: 150, B787-9: 170, MD-83: 152, A319: 130, A320: 150, A321: 189, A330: 324.Vid resa med andra flygplanstyper än ovan nämnda, används flygplanstyp av liknande storlek för beräkning av minimiantal.
b) Om ej minst 50 resenärer ej uppnåtts till det resmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
c) Om ej minst 50 resenärer till varje inkvarteringsalternativ på den flygdestination som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse.
d) Om ej minst 15 resenärer för varje rundtur. 

Om en resa som arrangören har rätt att ställa in enligt föregående punkt ingår i en serie av resor har arrangören rätt att även ställa in andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att resenären meddelas så snart som möjligt och inte senare än vad som angetts ovan. 

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

8 REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.1.1 Eventuella klagomål på resan skall omgående framföras under vistelsen till Golfeens personal för att arrangören skall kunna åtgärda orsakerna till missnöjet omedelbart och på plats. Om resmålet ej har personlig personal anmäls klagomålet under resan till customersupport@golfeen.com
Reklamation skall ske senast två månader efter hemkomst till: Golfeen Kundservice, Sveavägen 116- vån 14, 113 46 Stockholm eller till customersupport@golfeen.com

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.5 För resan är de allmänna samt särskilda resevillkoren gällande samt alla resenärer ska ta del av viktigt att veta på hemsidan och är en del av resevillkoren. 

9.3.6 Resenären ansvarar själv för att vara insatt i internationella golfregler samt vara införstådd med att det finns olika regler på golfklubbarna generellt men att dessa följer internationella regler och stadgar och praxis. Golfeen ersätter inte eventuella merkostnader i samband med detta. 

9.3.7 Reseförsäkring är inte inkluderad i priset. Det är resenärens egna ansvar att se över privata reseskydd före avresa. Det är viktigt att ha ett fullgott skydd när man

befinner sig utomlands. Du bör före avresa se till att din reseförsäkring täcker åtminstone sjukvård, mediciner och eventuell sjuktransport från resmålet till hemlandet. Utöver detta är det också bra om reseförsäkringen täcker förlorade semesterdagar vid sjukdoms- eller olycksfall samt bagageförseningar och andra oväntade händelser. Många hemförsäkringars och kreditkorts reseförsäkringar är inte heltäckande. Golfeen ansvarar inte för kostnader som uppstår om reseförsäkring saknas. Försäkringskassans EU-kort gäller endast inom ett EU/EES-land och är begränsad.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. 

9.4.1 Vid avvikelse enligt punkt 9.4 sker ingen återbetalning av de delar av resan som inte utnyttjats. 

9.4.2 Resenärer som avviker från sitt bokade researrangemang, reser på egen hand eller köpt endast flygbiljett är skyldiga att kontakta researrangören vid ankomsten till resmålet för att inhämta kontaktuppgifter för att själva kontrollera återresetiden för hemresan.För kontroll av flygtider på charterflyg så ska arrangören kontaktas senast 24 timmar innan angiven hemresetid. Resenären ansvarar själv efter det hålla sig uppdaterad om flygtiderna ändras, t ex vid en flygförsening.

9.4.3 Om resenär ej checkar in på hotellet på angiven dag som arrangemanget startar så annulleras resten av hotellvistelsen och kan ej återfås under resterande tid för resan. 

10 ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

10.1 Assistans och eller hjälp enligt punkt 10 kan ske i form av personligt stöd, hjälp via lokal samarbetspartner eller stöd via telefonkontakt beroende på omständighet som sådan och resans beskaffenhet. 

10.2 Kontaktuppgifter till resmålets personal fås vid ankomsten eller finns på hotellets pärm/anslagstavla.

11 TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

11:1 Skriftlig reklamation ska skickas in till arrangören senast två månader efter hemkomst innan resenär vänder sig till ARN. Detta gäller även om man klagat på plats under resan och fått avslag på sina krav.

Reklamation skickast till: Golfeen Kundservice, Sveavägen 166-vån 14, 113 46 Stockholm Stockholm eller mailas till: customersupport@golfeen.com 

12 HOTELL/EJ UTNYTTJAD BÄDD
Endast resenär som angivits på bokningsbekräftelsen/biljetten får inkvarteras i rummet/lägenheten. Resenärer som har en eller flera tomma sängar i rummet/lägenheten äger ej rätt att där inkvartera annan person. 

13 BAGAGE
Det är inte tillåtet att i incheckat bagage ha värdesaker eller stöldbegärligt gods som till exempel elektronisk utrustning, kameror, datorer, smycken, kontanter med mera. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att medföra farligt gods ombord eller i incheckat bagage. Det som klassas som farligt gods är till exempel alla typer av vapen, komprimerade gaser, frätande och brännbara substanser, målarfärg, fyrverkerier och andra explosiva saker eller ämnen samt gifter och substanser som innehåller bakterier eller virus. Det är inte heller tillåtet att ta med djur ombord. Mer utförlig information finns under “Viktigt att veta”
Skadat eller förlorat bagage ersätts resenären direkt från respektive transportbolag utifrån de regler som gäller för respektive transportbolag. För golfbagar rekommenderas extra försäkring.

14 UTFLYKTER
När du bokar utflykter på resmålet så arrangeras detta alltid i regi av den lokala agenten vi samarbetar med på resmålet. Agenten har tillstånd, försäkringar och licenser för att arrangera utflykter och detta är statligt kontrollerat. I de fall agenten arrangerar utflykt via en underleverantör så har även dessa giltiga tillstånd, licenser och försäkringar. Utflykter bokas och betalas samtidigt på på plats på resmålet och är bindande med undantag vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg. Vissa utflykter har ett riskfaktor och det är ditt ansvar att se till att utflykten är lämplig för dig och/eller ditt resesällskap innan bokning. Det är viktigt att du och ditt resesällskap följer alla instruktioner, vägledningar och information som du fått av reseledaren/utflyktsguiden, särskilt med hänsyn till din och ditt resesällskaps hälsa och säkerhet. Vid bokning av utflykt måste alltid ett aktuellt mobilnummer anges då information kan komma med kort varsel som tex tidsändring, trafikstörningar osv. Personer under 18 år får inte åka på utflykt utan vuxet sällskap.
De flesta utflykter och arrangemang kräver ett visst minimiantal eller maxantal deltagare för att kunna genomföras. Utflykter kan också komma att ställas in med kort varsel på grund av dåligt väder, strejk eller andra yttre omständigheter som vi inte kan råda över. Vi ansvarar ej för kostnader som uppstår i samband med att vi tvingas ställa in en utflykt pga av ovan anledning.
Utflykterna han ha blandade nationaliteter av deltagare. Ibland sker guidningen på skandinaviska i de fall som det utlovats men oftast sker allt på engelska. Oftas sker utflykterna med inhemska officiella guider. På din biljett ska upphämtningsplats och tid stå. Upphämtningsplatsen är inte alltid på hotell utan kan vara på angivna andra platser dit du måste själv ta dig. Vi reseverar oss för att förändringar kan ske i utflyktsprogrammet med kort varsel och i för- och lågsäsong är programmet begränsat.

15 
SÄRSKILDA RESTYPER

15.1 Endast flyg
Vid köp av endast flygstol avbokas hemresan om inte utresan utnyttjas/används. Det är ej möjligt att använda endast hemresan som enkelresa. 
Resenärer som köpt endast flygstol har själva ansvaret för att kontakta Golfeen på resmålet för kontroll av flygtider för hemresa 24 timmar före utsatt avresetid. Resenärer är även skyldiga att vara kontaktbara på det mobil-telefonnummer som angivits i bokningen då ändringar kan komma att meddelas via textmeddelande/sms.

15.2 Gruppresor.
Olika typer av grupper följer särskilda villkor som fås i samband med bokningen samt se under egen flik på hemsidan som heter gruppresor.

16 PERSONUPPGIFTER
Se INTERNETPOLICY OCH COOKIES under egen flik på hemsidan. https://www.nordcotours.se/Home/Privacy_policy

Kontakta oss
Meddelande

Reservation number not provided

Name not provided

Email not provided

Phone not provided

Så att du inte behöver komma ihåg

Skickar

{{message}}

Förfrågan

{{inquiryWizard.Answers[inquiryWizard.Step].Question}}

  • {{option.Text}}
    • {{childOption.Text}}

Name not provided

Email not provided

Phone not provided

Notes not provided

±3 ±7 ±14

Skickar