Startsidan   |   Destinationer   |   Golfklubbar   |   Hotell   |   Erbjudanden   |   Prisjakt

Kontakt
Norden Travel Services AB , Org no: 556745-8475
adres: Varuvägen 9,12530 Älvsjö

Norden Travel Services´s särskilda resevillkor
1. Avtalet
Om ej annat särskilt meddelas från NTS återfinns de till reseavtalet hörande resevillkoren i NTS s hemsida. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med NTS. Denne är också betalningsansvarig för övriga resenärer på samma bokning. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Medresenär som önskar någon form av ändring av resan måste således göra detta via huvudresenären. 

2. Bokning av resa och betalning av flyg, hotell och golf

Flyg är reserverade under flygbolagens villkor, dess auktoriserade ombuds, eller charterbolagens. En del priser är specialpriser och flygbolagen kräver omedelbar betalning. De här priserna är ofta inte återbetalningsbara. I sådana fall måste du se till att du har en slutgiltig bekräftelse för de andra delarna i din resa såsom golf och/eller hotell innan du bokar din flygbiljett. Flygbiljetter tillhandahålls direkt av flygbolaget, dess auktoriserade ombud eller charterbolagen.
Anmälningsavgiften är flygbiljettens total kostnad, 300 SEK per person för hotell bokningar och 10 % av golf bokningar . Anmälningsavgiften skall vara NTS tillhanda samtidigt som man bokar resan. Slutbetalning för hotell skall vara NTS tillhanda senast 15 dagar före avresa, om inte annat särskilt angivits. Slutbetalning för golf skall vara NTS tillhanda senast 21 dagar under låg säsong ( 1 november - 12 feb och 1 maj -31 August) och 45 dagar under hög säsong ( 13 feb - 30 april och 1 sep - 31 oktober). Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Har inte full betalning skett senast 14 respektive 21 och 45 dagar före avresedagen äger NTS rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt paketreselagen (3.1-3.1.4). Alla priser gäller per person. Så fort en (del-)inbetalning skett är avtalet bindande för samtliga resenärer på samma bokning. Det är resenärens skyldighet att kontrollera att alla uppgifter på bokningsbekräftelsen/biljetten är korrekta. Detta gäller även i de fall då biljett inte har skickats ut.

3. Avbokning/ändring

Om resenären vill ändra avresetid, avreseort eller resans längd räknas detta som en avbokning. För övriga ändringar debiteras en ändringsavgift på 500 SEK per person. Vid avbokning gäller reglerna i resevillkor för paketresor .
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för av- och ombokningsskydd. 
- Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 21 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad. 
3.1.2 Vid avbeställning av hotell övernattningar senare än 21 dagar, men tidigare än 14 dagar, före avresan skall resenären erlägga 25% av resans pris i avbokningskostnad. Vid avbeställning av golf spel senare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar, före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris i avbokningskostnad. 
3.1.4 Vid avbeställning senare än 8 dagar före avresan skall resenären erlägga hela resans pris i avbokningskostnad.
3.2 Resenär som träffat avtal om av- och ombokningsskydd . har rätt att avbeställa resan, enligt följande.
" Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för av- och ombokningsskydd .
" Vid avbeställning enligt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för av- och ombokningsskyddet.
" Avtal om av- och ombokningsskydd skall vara träffat med NTS 
3.2.1 Om resenären har av- och ombokningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2-3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans pris dock högst 200 kronor.
Researrangörens expeditionsavgift uppgår till 5% av resans pris, dock högst 200:-/person.
3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/
maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.
3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.
3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.2 eller 
3.2.3 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2-3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledningen uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.
3.2.7 Senast 7 dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara NTS tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:
a) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang,
b) diagnos,
c) dag för första behandling/undersökning,
d) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.
(3.1). Resenär som bokat delad inkvartering (del i dubbelrum) och vars ressällskap avbokar sin resa måste erlägga enkelrumstillägg. Detta gäller inte om full betalning för bådas resa skett och resenären avbokar mindre än 7 dagar före avresa. Sker ingen avbokning och resenären inte infinner sig på för avresan angiven tid och plats eller kan han inte delta i eller fullfölja resan på grund av att han saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga visum etc. äger NTS rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan. I händelse som beskrivs i paketreselagen (3.2.2-3.2.4) skall händelse kunna styrkas skriftligen av exempelvis berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag. 

4. Överlåtelse av resan/namnändring

Expeditionsavgift för överlåtelse av resa är 500 SEK per person (Flyg är reserverade under flygbolagens villkor, dess auktoriserade ombuds, eller charterbolagens. ). Den person till vilken resan överlåtes måste dock uppfylla de i programbroschyren angivna kvalifikationerna för resan. Både överlåtaren och den person till vilken resan överlåtes måste påta sig betalningsansvar för samtliga expeditionsavgifter som detta utbyte av deltagare kan komma att medföra. Överlåtelse skall alltid ske via huvudresenären, se punkt 1, och senast 72 timmar före avresan.

5. Arrangörens ändringar före avresa

NTS förbehåller sig rätten att företa ändringar av de avtalsvillkor som gäller för denna resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelserna i Lagen om paketresor. Ändringar skall meddelas resenären så snart som möjligt. Såvida inte annat angivits är det vid avtalets ingående angivna flygprogram preliminärt. Det definitiva flygprogrammet ska meddelas resenären så snart som möjligt och senast 14 dagar före avresan. Om det definitiva flygprogrammet enligt meddelande som sägs i föregående stycke avviker från det preliminära med mer än åtta timmar skall resenären vara berättigad att frånträda avtalet om resan inte påbörjats. Detta gäller inte tillkomna mellanlandningar som orsakar en avvikelse i flygprogrammet med mindre än åtta timmar. Om resenären frånträder resan, skall hela det belopp resenären erlagt för resan återbetalas. Frånträde skall ske snarast och senast fyra dagar efter det att resenären informerats om det definitiva flygprogrammet. Förändring av det preliminära flygprogrammet berättigar inte resenären till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. 

6. Reklamation

Anspråk på ersättning/rättelse ska göras direkt på plats till reseledningen. Om eventuell rättelse ej kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. Reklamation avfattas skriftligen och skall vara NTSs kontor tillhanda senast två månader efter hemkomsten. Vi reserverar oss för att handläggningen kan ta viss tid. Vi reserverar oss även för eventuella skrivfel i katalog, prislista och hemsida.

7. Minderåriga

Barn under 10 år får inte resa ensamma. Barn som fyllt 10 år men inte 15 och som reser ensamma behöver ett särskilt intyg. Resenär som inte fyllt 18 år på avresedagen och reser utan målsman måste uppge sin ålder vid bokningstillfället. För dessa resenärer krävs skriftligt intyg från vårdnadshavare som godkänner resa. Bokningar som görs av minderårig är målsmans ansvar. Vanliga om- och avbokningsregler gäller.

Startsidan | Destinationer | Golfklubbar | Hotell | Erbjudanden | Min bokning | Om oss | Sänd förfrågan | Nyhetsbrev
hotell: BulgarienCape Kaliakra   Lighthouse Golf & SPA Resort |  Thracian Cliffs ResortPortugalAlgarve   Amendoeira Golf Resort |  Boavista Golf & Spa Resort |  Dom Pedro Portobelo |  Dom Pedro Vilamoura Resort |  Formosa Park Apartment Hotel |  Penina Hotel & Golf Resort |  Pestana Delfim Hotel |  Pestana Vila Sol Golf & Resort HotelLissabon   Hotel Quinta da Marinha Resort |  Montado Hotel & Golf Resort |  Praia D'El Rey Golf & Beach Resort |  The Village Praia D'El ReySpanienCosta Blanca   Denia Marriott La Sella Golf Resort |  El Plantio Golf Resort |  Hotel 525 |  Hotel Alicante Golf |  Hotel Bonalba Alicante |  Hotel Fontana Plaza |  Hotel La Laguna Spa & Golf |  Hotel Melia Villaitana |  Intercontinental Mar Menor Resort |  La Finca Golf & Spa Resort |  Las Colinas Residences |  Las Lomas Village |  Oliva Nova Beach & Golf Resort |  Peraleja Golf |  Príncipe Felipe 5* Hotel |  Senator Mar Menor Golf & Spa Resort |  The Residences Mar Menor Resort |  Valle Del Este Hotel Golf SpaCosta Brava   Gran Hotel MonterreyCosta De La Luz   Hotel Nuevo Portil Golf |  Islantilla Golf Resort |  Melia Atlantico Isla CanelaCosta del Sol   Albayt Nueva Alcaidesa Apartments |  Albayt Resort |  Apartments Mediterráneo Real |  Club Aldiana Alcaidesa |  H10 Andalucia Plaza |  H10 Estepona Palace |  Hotel Almenara |  Hotel Apartamentos PYR Fuengirola |  Hotel Fuerte Estepona |  Hotel Guadalmina Spa & Golf Resort |  Hotel Los Monteros |  Hotel Tamisa Golf |  La Cala Resort |  NH Sotogrande |  Ona Valle Romano Golf & Resort |  Sol Marbella Estepona Atalaya Park Hotel |  TRH Paraiso Beach & Golf Hotel |  VIK Gran Hotel |  Vista Real AlcaidesaCosta Dorada   Estival Park HotelFuerteventura   Barcelo Jandia Playa |  Elba Carlota Beach & Convention ResortGran Canaria   Lopesan Costa Meloneras Resort, Corallium Spa & Casino |  Lopesan Villa del Conde |  Sheraton Salobre Golf Resort & SpaTeneriffa   Hotel Las Madrigueras |  Vincci Tenerife Golf HotelThailandHua Hin   Banyan ResortTurkietAntalya & Lara   Grand Park Lara |  Titanic Beach LaraBelek   Calista Luxury Resort |  Cornelia De Luxe Resort |  Cornelia Diamond Golf Resort & SPA |  Gloria Golf Resort |  Gloria Serenity Resort |  Gloria Verde Resort |  KAYA BELEK |  KAYA PALAZZO |  Maxx Royal Belek Golf Resort |  Regnum Carya Golf & Spa Resort |  Sentido Zeynep Golf & Spa |  Sueno Hotels Deluxe Belek |  Sueno Hotels Golf Belek |  Titanic Deluxe Belek |  Voyage Belek Golf & SPA |  Zeynep Resort HotelKusadasi   Ramada Resort Kusadasi Golf & SPA
golfklubbar: BulgarienCape Kaliakra   BlackSeaRama |  Lighthouse Golf Club |  Thracian Cliffs Golf ClubPortugalAlgarve   Boavista Golf Club |  Dom Pedro Laguna Golf Club |  Dom Pedro Millennium Golf Club |  Dom Pedro Old Golf Club |  Dom Pedro Pinhal Golf Club |  Dom Pedro Victoria Golf Club |  Oceanico Faldo Golf Club |  Oceanico O'Connor Jnr. Golf Club |  Penina Golf Club |  Pestana Alto Golf Club |  Pestana Gramacho Golf Club |  Pestana Silves Golf Club |  Pestana Vale da Pinta Golf Club |  Pestana Vila Sol Golf Club |  Pinheiros Altos Golf Club |  San Lorenzo Golf ClubLissabon   Aroeira Golf Club |  Montado Golf Club |  Praia D'El Rey Golf Club |  Quinta da Marinha Golf Course |  Quinta do Peru Golf Club |  Royal Obidos Golf Club |  West Cliffs Golf CourseSpanienBarcelona   Real Club de Golf El PratCosta Blanca   Alenda Golf Club |  Alhama Signature Golf Club |  Alicante Golf Club |  Bonalba Golf Club |  El Plantio Golf Club |  El Valle Golf Club |  Font del Llop Golf Resort |  Hacienda del Alamo |  Hacienda Riquelme Golf Club |  La Finca Golf Club |  La Manga Golf Club |  La Sella Golf Club |  La Serena Golf Club |  La Torre Golf Club |  Las Colinas Golf Club |  Las Ramblas Golf Club |  Lo Romero Golf |  Mar Menor Golf Club |  Oliva Nova Golf Club |  Saurines de la Torre Golf |  Valle del Este Hotel Golf Club |  Villaitana Golf Club |  Villamartin Golf ClubCosta Brava   Marina Golf MojacarCosta De La Luz   Golf Nuevo Portil |  Isla Canela Golf |  Islantilla Golf ClubCosta del Sol   Alcaidesa Golf Club |  Alhaurin Golf Club |  Almenara Golf Club |  Atalaya Golf Club |  Cabopino Golf Club |  Calanova Golf Club |  Doña Julia Golf Club |  El Chaparral Golf Club |  El Paraiso Golf Club |  Estepona Golf |  La Cala Golf Club |  La Canada Golf Club |  La Quinta Golf Club |  Lauro Golf Club |  Los Naranjos Golf Club |  Mijas Golf Club |  Real Club de Golf Guadalmina |  Rio Real Marbella Golf Country Club |  Santa Clara Golf Marbella |  Santana Golf |  Torrequebrada Golf |  Valle Romano Golf & ResortFuerteventura   Fuerteventura Golf Club |  Jandia Golf |  Salinas de Antigua Golf ClubGran Canaria   Anfi Tauro Golf Club |  Lopesan Meloneras Golf Club |  Maspalomas Golf Club |  Salobre Golf ClubTeneriffa   Amarilla Golf & Country Club |  Golf Costa Adeje |  Golf del SurTurkietBelek   Antalya Golf Club |  Carya Golf Club |  Cornelia Golf Club |  Gloria Golf Club |  KAYA PALAZZO GOLF CLUB |  Lykia Links Golf Club |  Montgomerie Maxx Royal Golf Club |  National Golf Club |  Robinson Golf Club |  Sueno Golf Club |  Titanic Golf Club
Fullständig säkerhet
Vinet America